Контакты
Главный девиз нашей строительной компании!
Строительство дома - важнейшее событие в жизни любого человека. Когда мы строим дом, мы вкладываем не только время и деньги, но и частичку души. Поэтому, жилье всегда будет отражением своего владельца. Дом - это место где мы нужны и желанны, дом - наша крепость и убежище, дом - символ достатка и благополучия.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ


Співробітниками лабораторії виконуються наступні роботи:

 • випробування сировини і допоміжних матеріалів, які використовуються при виробництві сухих сумішей (вхідний контроль сировини);
 • випробування матеріалів, напівпродуктів на різних стадіях технологічного процесу приготування сухих сумішей;
 • освоєння нових методик випробування матеріалів;
 • випробування готової продукції;
 • підбір та коригування складів сухих сумішей;
 • розробка нових складів сухих сумішей;
 • наукові дослідження з вивчення характеристик сухих сумішей, впливу технологічних параметрів процесу виготовлення на якість готової продукції.

Роботи, які виконуються співробітниками лабораторії, пов'язані з використанням механічних, пневматичних і електричних приладів і машин, а також із застосуванням шкідливих токсичних, пожежо- та вибухонебезпечних речовин як в умовах лабораторії, так і в умовах виробництва сухих сумішей. Ці роботи відносяться до небезпечних і тому вимагають підвищеної уваги.

Необережне і невміле поводження з приладами та обладнанням може призвести до важких травм.

Значна частина речовин, що використовуються в лабораторіях, являє собою горючі речовини. У вигляді пилу багато з них з киснем повітря утворюють вибухонебезпечні суміші.

Робота з токсичними і небезпечними речовинами може призвести до розвитку професійних захворювань. Токсична дія хімічних сполук на організм людини різко зростає при виконанні робіт, пов'язаних із застосуванням високих температур і тисків.

Керівникам лабораторій і їх співробітникам необхідно повсякденно приділяти найсерйознішу увагу заходам з техніки безпеки, що забезпечує безпечні і здорові умови праці.

Організація роботи з техніки безпеки і охорони праці та загальне керівництво нею в лабораторії покладаються на керівника лабораторії, а по окремих дільницях - на керівників дільниць.
Керівник лабораторії зобов'язаний вести систематичну роботу щодо покращення і оздоровлення умов праці, щодо попередження нещасних випадків і профзахворювань співробітників лабораторії.

Керівник лабораторії несе відповідальність за:

 • загальний стан техніки безпеки, охорони праці та забезпечення протипожежної безпеки в лабораторії;
 • випадки виробничого травматизму і профзахворювань, своєчасне розслідування і облік нещасних випадків;
 • розробку і забезпечення кожного робочого місця інструкціями з техніки безпеки і протипожежного режиму, затвердженими заступником директора підприємства;
 • допуск до роботи осіб, які не пройшли встановленого інструктажу і перевірки знань правил та інструкцій з техніки безпеки;
 • організацію і проведення первинного та повторного інструктажів і навчання безпечним методам роботи робочих, інженерно-технічних і наукових працівників лабораторії;
 • своєчасну розробку і виконання заходів щодо поліпшення умов праці, техніки безпеки і промислової санітарії;
 • правильну і безпечну організацію робіт в лабораторії, а також підготовку і проведення ремонту апаратури і обладнання;
 • дотримання працюючими виробничої дисципліни, правил та інструкцій з техніки безпеки;
 • справне і безпечний стан робочих приміщень, всіх видів устаткування і інструмента, огороджень, запобіжних пристроїв, санітарно-технічних установок, апаратури контролю і сигналізації;
 • підтримання нормальних санітарних умов роботи в лабораторії, допоміжних і побутових приміщеннях, за своєчасний контроль повітряного середовища та забезпечення утримання в ній шкідливих речовин не вище встановлених гранично допустимих норм;
 • правильне і безпечне зберігання реактивів;
 • наявність на робочих місцях запобіжних плакатів та інструкцій з безпечного виконання робіт [2].

Відповідальність за забезпечення безпеки при виконанні робіт з окремих тем несуть їх керівники.

До роботи в лабораторії допускаються особи, які пройшли інструктаж і навчання безпечним методам роботи і успішно склали іспит на допуск до самостійної роботи. Обов'язковому вивченню підлягають:

 • властивості використовуваних в лабораторії речовин, а також речовин, що надходять в лабораторію для аналізу, особливо їх токсичність, вогне- і вибухонебезпечність;
 • небезпечні моменти при проведенні робіт в лабораторії і способи їх попередження;
 • професійні шкідливості та методи боротьби з ними;
 • заходи першої допомоги при отруєннях, ураженнях електричним струмом та інших нещасних випадках;
 • протипожежні інструкції, пожежний інвентар і користування ним;
 • засоби індивідуального захисту при роботі з речовинами і продуктами, які є в лабораторії.

Для закріплення знань працюючих проводять періодичні повторні інструктажі та перевірку знань: з робітниками і лаборантами - не рідше одного разу на півріччя, з інженерно-технічними працівниками - не рідше одного разу на рік.

З працівником, який порушив правила техніки безпеки, обов'язково проводять позачерговий інструктаж.

Перед початком робіт по новій темі обов'язковий спеціальний інструктаж, що фіксується в особистій картці інструктажу працюючого.

Забороняється виконання в лабораторії робіт, не пов'язаних із завданням і не передбачених робочими інструкціями.

На робочому місці повинні знаходитися тільки необхідні для виконання конкретної роботи реактиви, прилади та обладнання. Безлад на робочому місці не допустимо.

До будь-якої роботи можна приступати тільки в тому випадку, якщо всі її етапи зрозумілі і не викликають сумнівів. Якщо виникають будь-які неясності, слід до початку робіт звернутися до керівника за роз'ясненнями. Перед виконанням незнайомих операцій, а також перед роботою з новими речовинами кожен працівник повинен отримати у керівника детальний інструктаж.

Дослідницькі роботи, результат яких неможливо передбачити заздалегідь, не можна проводити відразу з великою кількістю речовин. Навіть якщо пробні досліди з малою кількістю реактивів проходять гладко, без несподіванок, при переході до препаративних синтезів слід дотримуватися обережності.

Ємності з реактивами і хімічними речовинами повинні бути забезпечені етикетками з розбірливими написами. Забороняється виправляти написи на етикетках, наклеювати нові етикетки, не знявши старих, наносити на тару легко змиваються написи. Забороняється користуватися речовинами, упакованими в тару без етикеток. При неможливості встановити, яка речовина знаходиться в ємності, її з речовиною утилізують згідно з СанПіН 2.2.7.029-99.

Необхідно уважно стежити за чистотою речовин, що використовуються в лабораторії. Ні в якому разі не можна плутати пробки від банок з різними речовинами, а також діставати речовина з тари брудним шпателем.

Забороняється зливати в раковини відходи реактивів, водні розчини хімічних речовин, органічні розчинники. Відходи подібного роду слід в кінці робочого дня виносити в спеціально відведені для зливів місця з метою подальшого знищення.

Забороняється залишати без нагляду працюючі установки, включені електронагрівальні прилади, газові пальники.

Якщо необхідно ненадовго відлучитися від працюючої установки, слід доручити нагляд за нею досить кваліфікованому працівнику. Не можна доручати нагляд за роботою електроустановки, якщо вона не вийшла на робочий режим, працює нестабільно або має будь-які відхилення від норми.

Всі співробітники лабораторії зобов'язані володіти прийомами надання першої допомоги при нещасних випадках - вміти накладати пов'язки для зупинки кровотечі, робити штучне дихання, непрямий масаж серця.

У кожному робочому приміщенні на видному місці повинна знаходитися повністю упакована аптечка першої допомоги. Склад аптечки залежить від робіт. виконуваних в лабораторії, його обов'язково слід узгодити з лікарем. Коли ви будете витрачати і закінчення терміну придатності медикаментів вміст аптечки необхідно оновити.

Забороняється робота в умовах, при яких неможливе надання негайної допомоги при аварії, - робота у вечірній і нічний час, незалежно від характеру робіт, а також виконання операцій, пов'язаних з будь-якої небезпекою. У робочому приміщенні повинно знаходитися не менше двох осіб. До числа небезпечних відносяться будь-які роботи з токсичними, їдкими, горючими і вибухонебезпечними речовинами, з установками високого тиску, високих температур, сильного охолодження, електричного струму [2].

У приміщеннях лабораторії забороняється:

 • захаращувати і захаращувати коридори і проходи, а також підходи до засобів пожежогасіння;
 • використовувати для миття підлог і обладнання органічні розчинники (гас, ксилол, толуол, НЕФРАС різних марок і т. д.), крім випадків, передбачених інструкцією;
 • сушити будь-які предмети на опалювальних приладах;
 • прибирати випадково пролиті органічні розчинники при запалених пальниках і включених електронагрівальних приладах;
 • залишати на робочому місці промаслений папір або ганчір'я;
 • зберігати і приймати їжу на робочих місцях;
 • курити на робочих місцях [2].

Припливно-витяжна вентиляція в лабораторії включається за 30 хв до початку роботи і вимикається після її закінчення. Ефективність роботи вентиляційних установок повинна систематично за графіком перевірятися особою, відповідальною за правильну роботу вентиляційних систем, за допомогою спеціальних приладів. Виконання робіт при непрацюючій вентиляції забороняється.

Працюючі в лабораторії зобов'язані перед початком роботи надіти спецодяг і мати при собі індивідуальні засоби захисту, передбачені інструкцією.

Для зберігання особистого одягу та спецодягу слід виділити ізольовані приміщення або спеціальні шафи.

У лабораторних приміщеннях повинні обов'язково перебувати вогнегасники, азбестові ковдри (кошми), ящик з піском і совком.

Кожен працівник лабораторії повинен знати, де знаходяться засоби пожежогасіння та вміти ними користуватися.

При виникненні пожежі слід негайно викликати по телефону пожежну охорону, приступити до гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння, довести до відома начальника лабораторії.

Після закінчення робочого дня кожен співробітник лабораторії зобов'язаний перевірити і привести в порядок своє робоче місце, прилади і апарати, а минає останнім - вимкнути загальний газовий та водяний крани, загальний силовий електрорубильник, систему вентиляції та освітлювальні прилади, а також перевірити, чи закриті кватирки, видалені чи з приміщень лабораторний сміття і промаслена ганчір'я, чи склянки і реактиви щільно закриті.

Лабораторію після перевірки і приведення в порядок закривають працівники, що йдуть останніми. Ключі передають черговому охорони, про що роблять відмітку в журналі.

Е. К. Карапузов, Г. Лутц, X. Герольд, Сухі будівельні суміші. До, 2000.


Copyright ©
Карта сайта
Все права защищены